Menu

None

Preekschets Efeziërs 3:18

Startzondag 2023 – Thema: Ga mee!

Meer informatie over de startzondag is te vinden op: Jaarthema & Startzondag | Protestantse Kerk in Nederland

Jolande van Baardewijk is predikant te Duiven en eindredacteur ‘Prediking’ op Theologie.nl. Deze preekschets is tot stand gekomen m.m.v. de redactie Theologie.nl en ‘Predikanten & Pastores’ (Facebookgroep).


Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

  • Bijbelgedeelte: Efeziërs 3:14-19
  • Preektekst: Efeziërs 3:18
  • Thema: ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde…’

Zie ook de preekschets van Chris Baan, pastor en studiebegeleider in Nes Ammim, Israel : https://www.theologie.nl/preekschets-numeri-10-29/

Liturgisch kader

Op startzondag kun je wat meer dan anders. Zo kun je bijvoorbeeld samen eten, zingen en workshops doen. De kinderen kunnen op speurtocht gaan en muzikale gemeenteleden en plaatsgenoten kunnen samen een lied of de begeleiding instuderen: alles om samen Gods liefde te proberen op te graven.

Uitnodigingen

Het kan een leuk idee zijn om in de weken voorafgaand aan de startzondag uitnodigingen te maken zodat iedere bezoeker één gast meeneemt. Maak voor iedere bezoekers(groep) een uitnodiging op maat. Voor kinderen een uitnodiging in de vorm van een schatkaart en voor volwassenen een ‘valentijnskaart’ of een uitnodiging tot een speurtocht naar je DNA en verwanten.

Liederen voor samenzang

  • ‘Zo wil ik leven’ van Matthijn Buwalda als ‘Kyrie en gloria’
  • ‘Wil je opstaan en Mij volgen?’ (Iona-lied, in Hemelhoog 386)
  • ‘Ga je mee? Zeg niet nee’ (uit: ‘Zitten en opstaan’)
  • Psalmen Anders 127a ‘Een eigen huis’

Uitleg

Is de startzondag een feestdag? Een leuke start voor een ‘festival’ van wel een heel jaar? Wéér een seizoen lang ‘kerk’ mogen, kunnen zijn? Delen we deze dag hoop op mooie vieringen, een goede stemming en verbondenheid in de gemeente, een groot netwerk met mogelijkheden en een bak talenten? Op het eerste oog is dit niet zomaar realiteit. De kerk krimpt met 3% per jaar, voor 60% door uittreders en voor 40% door vergrijzing en overlijdens. Deze ontwikkeling kan je je enthousiasme ontnemen om er dit seizoen iets moois in je community of (dorps)gemeente van te maken.

De Protestantse Kerk in Nederland noemt als jaarthema voor dit seizoen ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. Daarmee wil ze de leden inspireren en in de benen krijgen om anderen uit te nodigen samen op pad te gaan en aan een gemeente te bouwen, waar je je thuis voelt, waar je blij van wordt, met God in aanraking komt en beter leert kennen, in Jezus Christus.

Dit samen bouwen aan je gemeente, community, je (dorps)samenleving, vanuit Gods liefde je woonplek mooier kleuren, wordt dit jaar vooral geïnspireerd vanuit Paulus’ aanmoediging in zijn brief aan de Efeziërs 3:18 en19: door Gods zegen, die bestaat uit Geest en kracht (hard nodig bij moedeloosheid en somberheid!), kan Christus wonen in ons hart en blijven we geworteld in Gods liefde. Dan zullen we samen met alle heiligen de lengte, breedte, hoogte en diepte leren begrijpen van Christus’ liefde die alle verstand te boven gaat en zullen we volstromen met Gods volkomenheid.

Context

Verlangen naar eenheid

Paulus zit in de gevangenis en verlangt naar eenheid onder de gelovigen, die met Christus zijn opgestaan uit de dood, verlost: uit de doem door zonde en straf. Dit geldt niet alleen voor woeste heidenen, ook voor hen die zich door afkomst ‘Gods kinderen’ wanen, als Joden: samen delen we in Gods erfenis door Christus.

Geen beter of minder, geen uitsluiting van tweederangs christenen, geen achterstelling van wie van ver komt ten opzichte van wie van huis uit het testament met de erfenis in kon zien en zich al rijk rekende. Ook geadopteerde kinderen zijn volop, juridisch en naar Gods oeroude plan inbegrepen: inclusief kerk-zijn is de opdracht, over muren, hokjes en vakjes heen. En zo gaan we dit seizoen in: zoekend met wie we één zijn, zonder dat we dit ’s zondags of door de week zo ervaren. Niet meer los van elkaar en langs elkaar heen optrekken, maar elkaar opzoeken, uitnodigen, omarmen, ongeacht taal- en cultuurverschil.

Samen

Samen met álle heiligen. Heiligen zijn zij, wie God opgezocht heeft om bij God zelf, en daarmee bij ons, te horen. Hierdoor trekken we niet meer gescheiden op, houden we niet meer halt voor elkaars muren, zonder die af te breken en een brug te slaan naar elkaar. De Babylonische spraakverwarring krijgt een Google Translater: Gods Geest! En nu samen bouwen, passen, meten en peilen. Paulus’ brief is één lange droom. Eén lang visioen, waarbij hij in hoofdstuk 3 bij vers 20 afsluit met een ‘praise’ aan God en een afsluitend Amen.

Met álle heiligen: laat elkaar niet wegkomen met ‘je neerleggen bij gescheidenheid door het verleden’, ‘verschillend zijn in geloofsbeleving of heilige huisjes’. Maar laat je door de ander inspireren door en tot Gods liefde in Christus! Liefde is volgens Paulus in 1 Korintiërs 13 ‘de hoogste weg’, van deze drie ‘geloof, hoop en liefde’. Alle drie omschrijven God zelf, maar de liefde het meest. Gods liefde is onmetelijk en toch worden we uitgedaagd die liefde na te meten en de diepte te peilen: sámen. Je kunt het niet alleen, want je overziet de grootte niet, moet elkaar helpen die te overzien, en ook dat lukt je niet. Stel je Einstein voor een schoolbord voor. Hij probeert de relativiteitstheorie in z’n eentje te berekenen: in een formule te vatten. Zijn haar staat alle kanten op van de inspanning.

Eindeloos boeiend

Dat samen meten en peilen kun je als christen, gemeentelid of voorganger vanuit je levensverhaal van optrekken met christenen in binnen- en buitenland invullen. Mensen uit allerlei hoeken en richtingen, van allerlei kleur en cultuur leren kennen kan eindeloos boeiend zijn. Je kunt elkaar zo verrassen, verrijken, aanvullen, uitdagen en andere perspectieven laten zien. Paulus heeft zelf contacten en zelfs botsingen te óver gekend met Petrus, Barnabas, Timotheüs, Lydia, de purperverkoopster en de gevangenbewaarder in Filippi: mensen van Griekse, heidense en Joodse afkomst. Er moest soms heel wat geschud worden (de aarde), vóór de ketenen losgerammeld waren van de aloude denkkaders en culturen…

Verloren familie

Eigenlijk horen we bij elkaar als ‘verloren familie’: op zoek naar je DNA blijk je dicht bij vele anderen te staan. Door genealogisch onderzoek kun je erachter komen wie je broers en zussen eigenlijk zijn. Onder Gods mensen kun je dit ook doen en daarmee nog meer van Gods vaderlijke en moederlijke liefde ontdekken.

De achtdelige boekenserie De zeven zussen van Lucinda Riley is heel populair. Inmiddels is het laatste deel, na Lucinda Rileys overlijden, afgerond en gepubliceerd. In deze serie speelt de zoektocht naar biologische familie de hoofdrol en in ieder deel zoekt een zus naar haar eigen biologische familie. Tenslotte ontdekken de zussen in het laatste deel samen het verleden van hun adoptiefvader, Atlas. Atlas is degene die de wereld op z’n nek nam. Atlas lijkt wel een verbeelding van zowel de Vader (Moeder) als de Zoon, Jezus.

Samen ontdekken is de achterkant van Gods zichzelf openbaren. Eén en dezelfde speurtocht uit twee perspectieven.

Aanwijzingen voor de prediking

Aanmoediging

De start van een nieuw seizoen stelt je net als Paulus’ aanmoediging aan de Efeziërs voor een klus, en dus een keus. Ik moet er dus tegenaan om met anderen op te trekken, tijd in een ander te investeren, mensen te leren kennen, mijn plekje voor dit jaar op te zoeken in het geheel… heb ik die puf? Is het wéér een extra moetje naast alle andere verplichtingen? Mijn werk vergt al zoveel van mij, mijn gezin neemt al mijn tijd in beslag, mijn gezondheid heeft een knauw gehad en ik ben herstellend… Eigenlijk moet ik veel sporten en mijn grenzen bewaken. Hoe kan God me dan ook nog een opdracht richting andere mensen geven? Hierin kun je je gemeenteleden herkenning bieden. Kerkenwerk: leuk, maar het gaat zo van je vrije tijd af…

Verrast

De aanmoediging is er om niet (alleen) de uitbouw aan je huis of herinrichting van je tuin te meten met anderen of de diepte van het vaarwater voor je boot te peilen. De grootste uitdaging is Gods liefde te gaan meten en peilen! God belooft dat je verrast zult worden, hoe mooi en ontroerend het is anderen in hun verhaal met God te leren kennen: via hen zelf meer van God te gaan zien, ontdekken en beleven, onder de indruk van de liefde, die God in persoon is te komen. Daarvoor moet je je wel openstellen…

Levensverhaal

Aansluiten bij de populaire zoektocht naar je ‘heritage’, waartoe sites en tv-programma’s je uitdagen, naar je DNA, je genen en aansluiten bij de populaire serie ‘De zeven zussen’ kan op een startdag goed de bruggen slaan naar niet gelovigen. Het beeldmateriaal, als gelijkenissen van nu, ligt voor het oprapen.
Plaats jezelf als medeorganisator, als gemeentelid die een uitnodiging rondbrengt, niet buiten Paulus’ oproep. Noem voorbeelden uit je eigen levensverhaal. Wanneer ervoer jij de verrijking van verbinding? Wat bracht het je? Het gaat om ‘één zijn’ in al je vezels, en dat is geen bijzaak voor God. Voor Christus was het een halszaak.

Ideeën voor kinderen en jongeren

Organiseer een speurtocht met schatkaart, op zoek naar sporen en getuigenissen van ‘geloof, hoop en liefde’. Of ga met de kinderen op zoek naar familieleden of andere bekende mensen (oude buren, familie, kennissen, vrienden van ouders of gemeenteleden die bij hun doop waren). Aan het eind van de speurtocht is de ‘schat’ gevonden. De conclusie: we lijken meer op elkaar dan we dachten; we zijn familie van elkaar.

Zowel volwassenen als jongeren leven vaak in bubbels. Geef de jongeren eens de opdracht om hun ‘bubbels’ – de groepen waar ze deel van uitmaken – te vangen in foto’s. Laat ze ontdekken: je bent me dichtbij gekomen. Door Christus. Want Hij is onze vrede, die werelden bij elkaar gebracht heeft en vijandschap of vreemdelingschap afbrak. (Efeziërs 2:13)

Geraadpleegd

Visienota ‘Van U is de toekomst’

 

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken