Menu

None

Ter inleiding

Wij geloven in... God

Dit artikel is een gratis introductie op het themanummer van Ouderlingenblad (2022, nr. 7). Onderaan het artikel vind je de andere bijdragen uit het nummer. Ben je benieuwd naar andere nummers van Ouderlingenblad? Bekijk dan alle artikelen.

‘Gelooft u in God?’ Het lijkt een eenvoudige vraag, te beantwoorden met ‘ja’, ‘nee’ of ‘weet ik niet’. Toch blijkt het ingewikkelder te zijn dan gedacht, want W/wie of W/wat stellen we ons bij God voor? Ook in de kerk denken mensen heel verschillend over God.

Na een themanummer over ‘in gesprek over geloof’ (juninummer Ouderlingenblad) starten we deze zomer met een serie themanummers over de inhoud van het christelijk geloof. In W/wie geloven wij? En wat geloven wij? Als we over deze vragen met elkaar in gesprek gaan, blijkt dat er een grote verscheidenheid is aan geloofsbelevingen en -opvattingen in de christelijke kerk. Wat en hoe wij geloven kan per persoon en per kerkgenootschap sterk verschillen. Toch zijn er te midden van die verscheidenheid en veelkleurigheid ook punten van overeenkomst en van verbinding.

In de vroegchristelijke traditie heeft men geprobeerd de basiselementen van het christelijk geloof te verwoorden in speciale geloofsbelijdenissen. Een centrale plaats hierbij neemt de Apostolische Geloofsbelijdenis in, ook wel bekend als ‘De Twaalf Artikelen van het Geloof’. Deze belijdenis is geleidelijk ontstaan in de eerste twee eeuwen na Christus.

Zij baseert zich vooral op de Bijbel. Nog steeds speelt deze belijdenis een belangrijke rol in de christelijke kerk. In deze serie themanummers gebruiken we de artikelen uit de Apostolische Geloofsbelijdenis op de achtergrond als rode draad. Hoe denken mensen van nu over de verschillende geloofsthema’s die in deze belijdenis genoemd worden?

Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde;

en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven,
die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van zonden,
de wederopstanding des vleses,
en het eeuwige leven.

Wie is God?

Dit eerste themanummer in de serie gaat over ‘God’. Hoe kijken mensen in deze tijd aan tegen God? Welk beeld hebben zij van Hem (of Haar, of Het…)? Op welke manier ervaren zij iets van God in hun leven?

De christelijke kerk belijdt God vooral als ‘Schepper’ en ‘Vader’. Een Persoon dus. De benamingen ‘Schepper’ en ‘Vader’ komen ook in de Bijbel vaak voor.

Daarnaast leren we God in de bijbelverhalen nog verder kennen. We lezen (of horen) wat Hij doet in het leven van mensen, zoals ‘bevrijden’, ‘vergeven’, ‘genezen’, ‘toekomst geven’… De Bijbel noemt diverse eigenschappen van God: ‘liefdevol’, ‘rechtvaardig’, ‘genadig’, ‘barmhartig’…

Als Mozes God naar Zijn Naam vraagt, antwoordt Hij: ‘Ik zal er zijn’. (Exodus 3:13-15). Het is een mysterieuze naam. Volgens de joodse traditie mag deze Godsnaam niet uitgesproken worden. Daar is de Naam te heilig voor. In de Bijbel wordt de Godsnaam vaak vertaald als ‘Heer’ of ‘God’. De Naardense Bijbel spreekt van de ‘Ene’. Verder zijn er ook andere manieren om God aan te spreken, zowel in de eredienst alsook in het persoonlijk leven. In dit themanummer leest u er meer over.

God openbaart zich niet alleen in de Bijbel maar ook op andere manieren. Soms ervaren mensen iets in hun leven dat de gewone werkelijkheid overstijgt.

Zomaar in het leven van alledag worden ze ergens diep door geraakt: bijvoorbeeld tijdens een wandeling in de natuur, bij het zien van een kunstwerk, of door het lezen van een gedicht, in een hartverwarmend gesprek … Deze ervaringen kunnen iemand op het spoor van God brengen, of het geloof in Hem versterken.

Over dit themanummer

In dit themanummer vindt u verschillende verdiepende artikelen over ‘God’. Hoe leren we God kennen in de Bijbel? Welke beelden zijn er van God in de kunst, en mag dat eigenlijk wel: een beeld maken van God? Welke rol speelt God in de liturgie van de eredienst, en in het dagelijks leven? Wat schrijven dichters over God?

Naast inhoudelijke artikelen besteden we in dit nummer ook ruim aandacht aan persoonlijke geloofservaringen. Verschillende mensen vertellen in eigen woorden hoe zij God zien en ervaren.

Hopelijk nodigen de bijdragen in dit nummer u uit om ook zelf na te denken over God. Hoe ziet u God nu? Hoe was dat vroeger? Herkent u zich (nog) in de woorden uit de Apostolische Geloofsbelijdenis over God: ‘almachtige Vader’ en ‘Schepper van hemel en aarde’? Wat betekent God in uw geloof en leven? Het artikel ‘In gesprek over God’ biedt een handreiking om samen over deze vragen te praten.

Tot slot hebben we enkele gedichten en gebeden over God voor u uitgezocht. Om te gebruiken voor persoonlijke of gezamenlijke bezinning, en in het bezoekwerk. We wensen u veel leesplezier en inspiratie!

Gerry Kramer-Hasselaar is bezoekmedewerkster in de kerk en psychologe. Zij is lid van de redactie van Ouderlingenblad.

Lees meer uit dit nummer van Ouderlingenblad

Gerry Kramer-Hasselaar


‘Gelooft u in God?’ Het lijkt een eenvoudige vraag, te beantwoorden met ‘ja’, ‘nee’ of ‘weet ik niet’. Toch blijkt het ingewikkelder te zijn dan gedacht, want W/wie of W/wat stellen we ons bij God voor? Ook in de kerk denken mensen heel verschillend over God.


Lees verder

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden