Menu

Premium

Gewone catechismus: Volgen van Jezus

Onderdeel van

Zie ook

Vraag 47-77: Volgen van Jezus

Deze vragen bestaan uit de volgende onderdelen:

47-62 Geloven in Jezus Christus

47 Wie is Jezus?

Hij is de levende Heer, één met zijn hemelse Vader. In Jezus van Nazareth kwam de God van Israël als medemens bij ons wonen. In spreken en doen brengt Hij Gods koningschap. Aan het kruis legde Hij zijn leven af, om het na drie dagen weer nieuw te ontvangen. Zo rekende Hij af met de machten van zonde en dood en is Gods nieuwe wereld voor ons begonnen.

48 Waar komt Jezus vandaan?

Jezus komt vanuit de hemel, waar God de Vader woont; Hij is de Zoon van God. Zijn aardse leven ontspringt aan de scheppende kracht van Gods Geest. Geboren uit het Joodse meisje Maria is Jezus een zoon van Abraham. Als de nieuwe Koning van Israël is Hij de Zoon van David. Als Messias is Jezus de Heer van hemel en aarde.

49 Wat betekent het woord ‘Messias’?

Messias is Hebreeuws voor ‘gezalfde’, in het Grieks is dat ‘Christus’, dat wil zeggen: door God geroepen tot een bijzondere taak. Zo werkte Gods Geest in de roeping van Israëls priesters, profeten en koningen. Nu is Jezus Gods Gezalfde, die Israël en de volken bij God terugbrengt en gelukkig maakt.

50 Hoe maakt Jezus Christus jou gelukkig?

Door voor mij de weg, de waarheid en het leven te zijn.

51 Waarom noemt Jezus zichzelf ‘de weg’?

Omdat Hij ons bij God brengt, ons met God verzoent en ons van mensen die met de rug naar God toe staan tot toegewijde kinderen van de Vader maakt.

52 Hoe brengt Jezus ons bij God?

Door als priester zijn leven vrijwillig te geven als offer voor onze zonde en ons tekort, door in onze beproevingen, twijfels en lijden voor ons te bidden, en door ons te zegenen in ons dagelijks leven.

53 Hoe zit het met het offer van Jezus?

Jezus liet zich in heel zijn leven leiden door de wil van zijn hemelse Vader. Hij heeft ons zo lief, dat Hij in onze plaats de straf droeg die wij met onze zonde verdienen. Dat deed Hij door zijn leven te geven in de dood aan het kruis.

54 Wat betekent het voor jou dat Jezus zijn leven voor je heeft gegeven?

Zijn vernedering aan het kruis maakt de weg naar God vrij, zodat ik zonder schaamte en hoopvol naar mijn hemelse Vader kan gaan. Zijn dood zet een kruis door mijn oude bestaan, waarin ik mij trots en ongehoorzaam van God afkeer. Zijn laatste woorden geven ook mij het vertrouwen dat ik veilig ben in de handen van God, ook als ik sterf.

55 Waarom noemt Jezus zichzelf ‘de waarheid’?

Er is niemand die in zijn leven zo overtuigend heeft laten zien wie God is, als Jezus.

56 Hoe laat Jezus zien wie God is?

Door als profeet Gods stem te zijn en onder ons mensen God te vertegenwoordigen. De Vader heeft Hem als zijn ware Getuige opgewekt uit de dood. Hij komt terug om te oordelen, levenden en doden. Zo zal Hij de waarheid over alles en iedereen aan het licht brengen.

57 Hoe zal dat zijn als Christus de waarheid over alles en iedereen aan het licht brengt?

Eindelijk zal alle duisternis overwonnen zijn. Wie onrecht lijdt, zal recht ontvangen. Voor wie in de leugen leeft en met onrecht denkt weg te komen, is dat een dreigende realiteit.

58 Leef je als christen automatisch volgens de waarheid van Jezus Christus?

Zeker niet. Vaak ben ik onecht, verstop ik mij achter een masker en heb ik de duisternis liever dan het licht. Verbonden met Christus ga ik Gods waarheid steeds dieper verstaan, liefhebben en doen.

59 Wat houdt het in dat Jezus zichzelf ‘het leven’ noemt?

Ook al is Hij niet meer op aarde, Hij is nog altijd de Levende. De dood kon Hem niet vasthouden. Door zijn opstanding deel ik voor altijd in het leven van mijn Heer, die ik uit de hemel verwacht. Hij is Koning van het heelal.

60 Hoe komt het dat wij zo slecht in de gaten hebben dat Jezus Koning is?

Wij denken algauw dat de Gekruisigde een verliezer is. Onze eigen ervaringen van lijden en het leed van anderen belemmeren het zicht op Christus’ heerschappij. In zijn overwinning op de dood blijven de littekens van Jezus’ lijden zichtbaar. Zo geloof ik dat ons lijden door Hem niet wordt vergeten.

61 Hoe merk je dat Jezus Christus Koning is?

Ik zie hoe het koningschap van Jezus verzet oproept, maar ook hoe wereldwijd mensen zich overgeven aan het goede nieuws van zijn opstanding. En ik ervaar dat de Heilige Geest in de gemeente de gaven en krachten van zijn Koninkrijk uitdeelt, zodat ook ik Jezus ga volgen en bij zijn Rijk ga horen.

62 Hoe hoor je bij het Rijk van Christus?

Omdat ik een vrij mens ben, laat ik mij door niets of niemand hinderen om het goede te doen. Ik leer in vrede te leven met alle mensen en bid voor koningen en leiders op aarde. Ik blijf alert om mijn Heer en Redder uit de hemel terug te verwachten. Tot die dag komt, verdraag ik door Gods genade de spot en de afwijzing die ook mijn Koning heeft ervaren.

Hoe Jezus volgen gelukkig maakt (de ‘Tien geboden’, 63-77)

63 Hoe volg je Jezus na?

In een wereld vol prikkels en informatie laat ik mij leiden door Gods Geest en richt ik mijn aandacht op het Woord van God. Ik ontvang kracht in het avondmaal om met andere gelovigen vergeving en vrede in praktijk te brengen.

64 Vraagt navolging van Jezus veel inspanning?

Ja, Jezus heeft gezegd: ‘Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.’ Ons ware geluk ligt in de overgave aan de Heilige Geest en het leven naar Gods geboden.

65 Hoe kunnen Gods geboden je gelukkig maken?

Gods geboden wijzen de richting naar Gods Koninkrijk en laten zien hoe God ons leven heeft bedoeld: dat we geen slaaf zijn van anderen, van werk, lust of hebzucht. Door ons doen en laten te begrenzen, stelt God ons in de vrijheid en maakt Hij ons gelukkig.

66 Wat houdt het eerste gebod in?

Dat wij God liefhebben boven alles. Geen andere macht mag als God ons leven beheersen. Israëls God is de enige die ons kent zoals wij zijn en Hij weet hoe wij tot ons recht kunnen komen. Echte vreugde vinden we door Hem te aanbidden en ons aan Hem toe te wijden.

67 Wat is toewijding aan God?

Toewijding is dat wij erkennen dat God groter is dan de beelden die wij van Hem hebben, dat wij met ontzag en liefde over Hem spreken en dat wij onze tijd, en daarmee ons hele bestaan, in zijn dienst stellen.

68 Wat betekent het gebod dat wij van God geen afbeelding maken?

Dat wij God aanbidden en dienen zoals Hijzelf wil. In de omgang met God laten wij onze voorstellingen van Hem vernieuwen, totdat wij lijken op Jezus Christus, die zelf Gods beeld is, en wij God zullen zien zoals Hij is.

69 Wat betekent het gebod om Gods Naam niet te ontheiligen?

Gods Naam is te gewichtig om luchtig, uit gewoonte of als krachtterm te gebruiken. Wie God respectvol aanroept als eeuwige Vader, mag Hem in Jezus’ Naam alles vragen. Wie Gods Naam hooghoudt, respecteert ook de medemens.

70 Wat betekent het gebod om op de zevende dag te rusten?

De rustdag ordent de tijd die God ons geeft. Wie de week begint vanuit Christus’ opstanding, leeft bij de dag, maakt tijd voor gezamenlijke aanbidding van God en leeft toe naar Gods nieuwe wereld.

71 Wat betekent het gebod om je ouders te eren?

Dat wij in het netwerk van verbanden en familierelaties waarin wij leven, de wijsheid erkennen van ouders en eerdere generaties. Wij zijn geroepen aan volgende generaties het goede leven voor te doen en door te geven.

72 Waarom mogen wij niet doden?

Omdat ons broze en begrensde bestaan een geschenk van God is. We zijn geroepen om te zorgen voor het leven; we doen anderen en onszelf geen geweld aan. Ieder mens is naar Gods beeld gemaakt en onze tijd is in Gods hand.

73 Wat heeft God tegen overspel?

Onbeteugelde lust, misbruik van macht en gebrek aan trouw bedreigen elke relatie en daarmee elk mens. God heeft het huwelijk gegeven, waarin wij elkaars naaktheid en kwetsbaarheid beschermen, elkaar veiligheid bieden en van elkaar genieten.

74 Waarom mogen wij niet stelen?

Alles is van God. Wie steelt, steelt van God. Daarom gebruiken wij de aarde goed, betalen we eerlijk voor werk dat een ander voor ons doet en gebruiken we ons bezit om andere mensen te helpen. Wij volgen daarin onze Heer, die arm werd om ons rijk te maken.

75 Wat is er verkeerd aan liegen?

Liegen ondermijnt het vertrouwen in elkaar, en God wil niet dat je in de leugen leeft. Jezus Christus, die de Waarheid is, bevrijdt ons van wantrouwen en argwaan. Door zijn Geest kunnen we opbouwend en oprecht met elkaar omgaan en over elkaar spreken.

76 Waarom mogen we onze zinnen niet zetten op wat van een ander is?

Rusteloos jagen naar eindeloos meer, maakt ontevreden en ongelukkig. Door Gods Geest vind ik vreugde in God, het geluk dat ik ook een ander gun.

77 Hoe houd je het vol om Christus te volgen?

Door bij Christus te blijven, die ook voor mij de weg van Gods geboden is gegaan. Vaak dwaal ik af of blijf ik achter, maar samen met anderen, in de kracht van de Geest, kan ik volharden op de weg naar Gods Koninkrijk.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken