< Terug

Pastorale handreikingen

Een overzicht van handreikingen voor pastoraat in verschillende situaties en aan verschillende groepen.

De meeste van deze handreikingen zijn gemaakt in opdracht van en uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland.
Sommige handreikingen zijn al van wat langer geleden. De achtergrondinformatie, ervaringen en tips zijn dan nog steeds relevant, maar informatie over adressen en websites veroudert snel en is niet meer up to date.

Pasroraat aan zieken en stervenden in tijden van corona

Kerkelijk werkers, pastores en voorgangers staan mensen uit hun gemeenten en parochies bij in ziekenhuizen, verzorgingshuizen, hospices of thuis. Zij zien om naar mensen in nood en lopen daarbij zelf risico’s.
Zieken en stervenden bijstaan is een roeping van de kerk, maar hoe geef je dat vorm in deze omstandigheden?

Ethici en praktisch theologen van de Theologische Universiteit Kampen, de Protestantse Theologische Universiteit en de Tilburg School of Catholic Theology hebben een handreiking opgesteld voor pastoraat aan zieken en stervenden, met praktische richtlijnen die houvast geven.

De meest actuele versie van deze handreiking vindt u op de website pastoraatencorona.nl.

Pastoraat bij levensmoeheid

Probeert een antwoord te vinden op de vraag hoe we levensmoede ouderen nabij kunnen zijn en vanuit welk pastoraal, ethisch en maatschappelijk perspectief.

Download

Pastoraat aan rouwenden

In het pastoraat aan rouwenden gaat het in de eerste plaats om luisteren en meeleven. Deze handreiking wil hierbij helpen en spitst zich toe op die situaties waarin iemand een partner heeft verloren. Met aparte hoofdstukken over het pastorale gesprek met rouwenden en de vorming van rouwgroepen.

Download

Iemand valt niet samen met zijn daden

Eerste aanzet tot het gesprek over pastorale zorg, opvang en begeleiding van daders van seksueel misbruik. Spitst zich toe op de vraag wat nodig is voor pastoraat aan een dader.

Download

Beleid en organisatie van het gemeentepastoraat

Wat komt er kijken bij het ontwikkelen van een eigentijds pastoraal beleid? Met aandacht voor het ontwikkelen van een visie op pastoraat en het benutten van nieuwe moge­lijkheden.

Download

Pastorale handreiking voorspellende geneeskunde

De geneeskunde beperkt zich al lang niet meer tot genezen en verlichten. Artsen kunnen aandoeningen steeds beter voorspellen, zelfs voordat er ook maar iets van merkbaar is. Zo kunnen ze steeds beter zeggen of je kans hebt op ontwikkeling van ziekten of aandoeningen in de nabije of verdere toekomst. Maar is dat prettig?

Wat doe je bij aandoeningen die je wel ziet aankomen maar waar je weinig of niks aan kunt doen? Niet alleen zijn sommige ziekten (nog) niet te behandelen, ook is vaak niet met zekerheid te zeggen of een aanleg tot een ziekte betekent dat iemand ook echt ziek wordt. De voorspellende geneeskunde kan ook leed toevoegen.

Download de handreiking

Download de gespreksvragen bij de handreiking

Handreiking voor medische beslissingen rond het levenseinde

Handreiking voor hen die te maken krijgen met moeilijke beslissingen rondom het levenseinde. Met aandacht voor vragen over o.m. palliatieve sedatie, wanneer je zelf mag beslissen en wanneer anderen beslissen.

Download

Handreiking orgaan- en weefseldonatie

Download

Handreiking rond pastoraat en gebed

Met aandacht voor de vanzelfsprekendheid van de gewoonte en de krampachtigheid van het moeten van het gebed in het pastoraat, maar ook voor het bevrijdende van de persoonlijke keuze.

Download

Handreiking pastoraal bezoekwerk

Een praktische handreiking voor het pastoraal bezoekwerk. Met bruikbare handvatten voor allerlei facetten van het bezoekwerk, van de voorbereiding tot en met de rapportage.

Download

Handreiking zegenen levensverbintenissen anders dan man en vrouw

Handvat voor een gemeenteberaad over het zegenen van levensverbintenissen anders dan man en vrouw. Elke gemeente in de Protestantse Kerk moet zich daarover afzonderlijk uitspreken.

Download

Handreiking incestslachtoffers

Wil eraan bijdragen dat de problematiek van incest in gemeenten gemakkelijker wordt (h)erkend, dat slachtoffers niet tevergeefs een beroep op de kerkelijke gemeenschap doen en dat gemeenten waar sprake is van incest hulp bieden en zo nodig maatregelen nemen.

Download

Handreiking pastoraat aan mantelzorgers

In deze handreiking gaat het over de meest voorkomende vorm van mantelzorg, de partnerhulp. Er wordt geprobeerd een verbinding te leggen tussen de wereld van de mantelzorger en de kerk. Er wordt stilgestaan bij de emotionele en relationele gevolgen voor de partner. Met aanbevelingen voor de pastorale praktijk, bezinnende teksten, enkele nuttige adressen en een literatuurlijst.

Download

Handreiking voor het bezoeken van oudere mensen

Deze handreiking roept op het ouderenwerk vanuit de kerkelijke gemeente kritisch te bekijken. Ouderen zijn namelijk niet zielig en uitgerangeerd maar mensen met veel levenservaring en participerend in maatschappij en kerk.

Download

Verbinding en aandacht. Handreiking nieuwe wegen voor gemeentepastoraat

Hoe je als kerk aan kunt sluiten bij waar mensen naar op zoek zijn. Met een beschrijving van veranderingen in het pastoraat en voorbeelden uit de praktijk.

Download

Zit u daar nou nog altijd mee? Pastoraat aan oorlogs- en geweldsgetroffenen

Deze handreiking wil behulpzaam zijn bij het herkennen van de problematiek van mensen die de doorwerking van de confrontatie met geweld nog altijd ondervinden. Samengesteld door het Oecumenisch Pastoraat Oorlogs- en Geweldsgetroffenen (OPOG).

Download

< Terug