< Terug

Landbouwpastoraat – deskundigen, handreikingen, literatuur

Kerken en landbouw

Werkgroep Kerken & Landbouw Fryslân
* kan u helpen als er binnen uw gemeente of parochie behoefte is aan pastoraat voor agrariërs. Zij kan uw ambtsdragers adviezen geven, mogelijk zelf helpen of deskundig doorverwijzen.
* kan kerken ondersteunen bij activiteiten als erediensten en vieringen met aandacht voor landbouw, bid- en dankdagen, wandelingen, bezoek aan agrarische bedrijven.

Contact Christen Agrariërs
Een vereniging van boeren en tuinders (en aanverwanten) die hun leven en bedrijf willen vormgeven aan de hand van de Bijbel, het Woord van God.

Pieter Knijff (2017). Landbouwpastoraat 3.0 – herderlijke zorg voor agrarisch ondernemers in postmoderne tijd. VIAA Hogeschool, Zwolle.

Agrarisch pastoraat

Stichting ‘Zorg om Boer & Tuinder
biedt hulp aan boeren en tuinders die voor moeilijke beslissingen staan/keuzes moeten maken.

Agrarische coaches
bieden pastorale hulpverlening

Landbouw, duurzaamheid en toekomst

De aarde verbindt – verslag van minisymposium Werkgroep Kerken en Landbouw

Met onder andere bijdragen over:
– De boerderij, de apotheek van de toekomst
– Het belang van gezonde landbouw
– Zorgen om ons huis (bijbels-theologische gedachten)
– De boer en de dominee

Download verslag symposium De aarde verbindt

Van God is de aarde, en al wat daar leeft.
C. Hogenhuis & E. Borgman. (2019). Reeks Oecumenische Bezinning, Raad van Kerken in Nederland, Amersfoort.

Klimaatverandering en de gevolgen voor de wereldvoedselvoorziening.
R. van den Berg (2018), Aeres Hogeschool Dronten, Dronten.

Bestemming en beheer van (kerk)grond

Toolkit Groenekerken.nl: grondbezit

CSA (Community Supported  Agriculture)

Zorglandbouw

Federatie Landbouw en Zorg (‘zorgboeren’)

Agrarisch natuurbeheer

Dossier agrarisch natuurbeheer (Deze link werkt inmiddels niet meer. Klik hier voor de website.)

Lokale/regionale verkoop (van producent naar consument)

Streekboeren

Boer en buur

Voedselproductie

Volle oogst
Een  boek  vol verhalen over creatieve en eigenzinnige boeren, initiatiefrijke burgers die samen op zoek zijn gegaan naar nieuwe vormen van voedselproductie en –distributie, los van de dicterende markt.

De buik van de stad, toekomstperspectieven op voedsel, stad en land
H. Boersma en anderen. (2018). Flevo Campus, Almere.

< Terug