Menu

None

Thema: Wat is typisch protestants?

De Theologie podcast aflevering 68 met René de Reuver en Marusja Aangeenbrug

Wat is nu typisch protestants? Hoe herken je een protestants kerkgebouw? Waarom dragen veel predikanten een toga? Welk snoep is het populairst tijdens de preek? Wat wordt bedoeld met het zogenaamde avondmaal? Tom en Tabitha spreken erover met René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en Marusja Aangeenbrug, auteur van de Canon van het Nederlandse protestantisme.

Artikelen over de protestantse kerk

Protestantse kerk: de rol van het kerkgebouw

Een paar jaar geleden maakten we een themanummer over kerkgebouwen, vooral vanuit het perspectief van de kerksluiting. De noodzaak, de ervaringen, de emoties… enz. Nu weer een themanummer over ‘het kerkgebouw’, maar dan meer over de waarde en betekenis, en hoe dat vast te houden of te versterken. Hier de inleiding op dit thema. [lees verder]

Vieringen met kinderen in de protestantse kerk

Al jong was Lydia van Leersum-Bekebrede zich bewust van culturele verschillen, ook in de kerk. Ze deed een onderzoeksmaster Culturele antropologie en een bachelor Latijns-Amerika Studies promoveerde eind vorig jaar op de vraag hoe kinderen participeren in de Protestantse Kerk in Nederland. Petra Laagland-Winder bevroeg haar op de opvallendste bevindingen uit haar promotieonderzoek. [lees verder]

De rol van barmhartigheid in de protestantse kerk

Eén van de grote organisaties, die hulp biedt waar het nodig is in de wereld, is Kerk in Actie. Overal in Nederland zijn mensen betrokken bij acties die door Kerk in Actie worden ondersteund. In dit artikel belichten we de hulp aan Syrië.
[lees verder]

Vrouwen van het protestantisme – tegendraads

De viering van ‘500 jaar Protestant’ staat volop in de belangstelling. Overal in het land zien we activiteiten en initiatieven opborrelen. Wie kijkt op de websites van Refo500 en de PKN ziet, dat er bijna dagelijks iets wordt georganiseerd. [lees verder]

De rol van gebed binnen protestantse kerken

In onze postchristelijke cultuur kennen we nogal wat gebedsverlegenheid. Hier wordt uiteengezet dat de benadering van bidden als eeuwenoude praktijk van oefenen kan helpen om bidden een evenwichtige plek toe te kennen in het persoonlijk leven, in het gezin en in het kerkelijk leven.
[lees verder]

Protestanten en de rol van alle heiligen 

De grote diversiteit van interculturele kerken ervaar ik als een zegen, want hierdoor kunnen we samen de liefde van Christus nog breder en dieper leren kennen. [lees verder]

Heeft het protestantisme genoeg in huis?

De titel die Gerrit Immink voor zijn boek heeft gekozen vind ik een vondst. Wie deze titel proeft heeft het wezenlijke verstaan van wat Immink in zijn boek wil. De rest biedt veel goeds aan kennis, inzicht en begrip. Het is een gedocumenteerde theologische doordenking van wat een protestantse kerkdienst is.
[lees verder]

Alleen de Schrift?

Vier of vijf sola’s, dat zijn de piketpalen die de reformatie al vroeg heeft geslagen. Niet door Maarten Luther als een soort ‘mission-statement’ zelf op papier gezet, maar wel direct ontleend aan zijn gedachtegoed. Sola Scriptura – alleen de Schrift; Sola Fide – alleen het geloof; Sola Gratia – alleen de genade; Solo Christo – alleen Christus; en als een soort paraplu boven dat alles ook nog het Soli Dei Gloria – alleen God de eer. 
[lees verder]

De protestantse kerkdienst

Het stereotype beeld van de protestantse kerkdienst is dat van een predikant die in toga op de kansel staat te preken. Vergelijkbaar met een priester in een rooms-katholieke kerk die achter het altaar in priestergewaad sacramentele handelingen verricht. Deze beelden kloppen in zoverre in de protestantse traditie het Woord een centrale rol vervult en in de Rooms-Katholieke Kerk de eucharistie.
[lees verder]

Het orgel onderdeel van protestantse kerken

In de meeste kerkgebouwen neemt het orgel een belangrijke plaats in. En voor onze liturgie is het vaak onontbeerlijk. Hoe heeft het orgel eigenlijk die plek gekregen? En wat is nodig om het van waarde en betekenis te houden? [lees verder]

Aandacht en ontwikkeling van jeugdwerk in de protestantse kerk

Dit themanummer is geschreven naar aanleiding van een bijzonder boek. De artikelen volgen de grote lijn van dit boek. Daarom in deze inleiding ook vooral die grote lijn. [lees verder]

Reformatie: wortels van protestanten

De Reformatie begon dus als een hervorming van de liturgie. Luther beoogde in eerste instantie niets anders dan de eucharistie te bevrijden van onzuivere praktijken en geloofsvoorstellingen. Die opdracht bracht hem bij de vraag wat wij eigenlijk doen wanneer we bijeen komen in de kerkdienst. Als antwoord op die vraag herformuleerden Luther en later Calvijn en Bucer de orde van de kerkdienst.
[lees verder]

Protestant en de rol van pastoraat

Pastoraat, we gebruiken het woord regelmatig in de kerken, maar wat bedoelen we er eigenlijk mee?
[lees verder]

Bestaan protestantse wonderervaringen?

‘Eindelijk een protestants wonder!’ roept mijn student-assistente opgetogen. Ze noteert de kenmerken van meer dan duizend hedendaagse wonderverhalen in een gegevensbestand. Deze verhalen zijn de afgelopen tijd naar de KRO gestuurd voor het televisieprogramma ‘Wonderen bestaan’, en aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht doe ik op verzoek van de KRO onderzoek naar deze verhalen. Ik word nieuwsgierig: wat ziet mijn – orthodox protestantse – student-assistente als een typisch protestants wonderverhaal?
[lees verder]

De kerkdienst door de eeuwen heen

Dat ‘events’ als The Passion in de kerk steeds populairder worden, kan ieder zelf waarnemen. Een bijverschijnsel daarvan is, dat ook de ‘gewone’ zondagse kerkdienst steeds meer de trekken van een evenement krijgt. Uit eigen waarneming, als gemeentepredikant en als visitator, is het mij verschillende keren opgevallen dat er een tendens bestaat dat kerkenraden zichzelf soms bijna als een comité tot het organiseren van kerkdiensten verstaan.
[lees verder]

Gerelateerde uitgaven

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken