Zoekresultaten voor: Psalmen 86

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Praktische theologie | Prediking

Dienst: Eerst de gave, dan de opgave

Altijd een preek op zak 2014 | Koos Staat | Preek | Navolging

Een dienst rondom 1 Petrus 4:10 ORDE VAN DIENST Voorbereiding Zingen: Aanvangspsalm 66:3 en 5 LB, gevolgd door ‘Klein Gloria’ Stil gebed, votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade voor ons en vrede van God de Vader […]
Bijbelwetenschappen

Waar is mijn overhemd? Daar!

Uit ons netwerk 2022 | Ria Borkent | Blog, Poëzie | Vertrouwen | God

Aan De Nieuwe Psalmberijming mocht ik twee psalmen bijdragen in de slotfase van het proces, psalm 86 en 121. Eerder was ik erbij betrokken als revisor: alle 150 psalmen kwamen langs en kregen mijn commentaren te verduren: ‘geslachten? Mag het generaties zijn? Luister naar de koning tijdens zijn 4 mei-lezing’,  ‘het rijm prijzen - eer bewijzen wordt sleets wanneer je het te vaak gebruikt’,  ‘de uil ligt niet, hij zit (nachtdier) -> zit ik te wachten’. Even vaak stond er ‘mooi!’ in de kantlijn.
Bijbelwetenschappen

Gave van de Tora en van de Geest

De eerste dag 2017 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Bij Ezechiël 11,17-20, Handelingen 2,1-24 en Johannes 14,23-29 Op Pinksteren brengt God zijn droom in vervulling: naar huis brengen wie van thuis verdreven zijn, samenbrengen wie gescheiden zijn, allen bezield zien door één Geest in wie Hijzelf naar de mensen toekomt. Dit gebeuren is voor herhaling vatbaar en trekt steeds grotere kringen. Ezechiël hoort bij de ballingen […]
Prediking

Preekschets Matteüs 6:10

Postille 2006 | Wouter Klouwen | Preekschets | Hemel | Bidden, God, Navolging, Pastoraat

Matteüs 6:10 Achttiende zondag na Pinksteren … uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde… (NBG-51) Schriftlezing: Matteüs 6:5-15 Het eigene van de zondag In deze tijd van de herfst en van de oogst, kiezen we vier gedeelten uit de bergrede uit het Evangelie van Matteüs. De tekst voor deze zondag, alsook de tekst voor de […]
Prediking

Preekschets Psalm 98:1

Postille 2014 | Sytze de Vries | Preekschets | God, Israël

Psalm 98:1 Cantate Zing voor de heer een nieuw lied Schriftlezing: Psalm 98 Het eigene van de zondag Psalm 96 en 98 openen beide met de oproep ‘Zing voor jhwh een nieuw lied’, en hebben daarmee de naam bepaald van de middelste zondag in de Paastijd, vanouds zondag Cantate. Zie ook de inleiding bij 27 april. Uitleg Zingen Zingen en […]
Prediking

Preekschets Psalm 33:5b

Postille 2011 | Wim de Bruin | Preekschets | Verlossing | God

Psalm 33:5b Misericordia Domini Van de trouw van de Heer is de aarde vervuld. Schriftlezing: Psalm 33 Het eigene van de zondag Psalm 33 is in de kerkelijke liturgie nauw verbonden met de tweede zondag na Pasen. De Latijnse benaming van de zondag is ontleend aan Psalm 33:5. Zowel introïtus, graduale als antwoordpsalm worden in verschillende […]
Ecclesiologie

Preekschets Johannes 4:31-38

Areopagus IZB 2021 | Zegert de Graaf | Preekschets | Missionair | Missionaire gemeente, Navolging

Wat me trof in dit ‘missionaire intermezzo’ is, dat de gemeente door het geloof betrokken is bij het missionaire werk van de Vader en de Zoon. Dat verhindert de preek te laten opgaan in missionaire vuistregels of een vermoeiende ‘oproep’. Het zorgt voor een heilige vanzelfsprekendheid: de gemeente kan niet anders! Voor een grote ontspannenheid: […]
Prediking

Preekschets Psalm 116:8a

Postille 2011 | Wim de Bruin | Preekschets | Levenseinde en rouw, Overlijden

Psalm 116:8a Jubilate Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood. Schriftlezing: Psalm 116 Het eigene van de zondag Zowel het gepassioneerde karakter van Psalm 116 als zijn toespitsing in een uitbundig verwoord voornemen tot het brengen van lof en dank aan de Heer in de tempel te midden van zijn volk, is een goede reden […]
Prediking

Preekschets Lucas 24:48

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Marinus Treuren | Preekschets | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Nadat Jezus op de dag dat Hij opstaat aan al zijn discipelen verschijnt en de instructie uit de Schrift hun een bevrijdend inzicht geeft, ontvangen ze de opdracht te getuigen en de belofte dat de Geest hun kracht zal geven. Op die opdracht leg ik de nadruk, hoewel het verleidelijk is dit compacte verhaal ('een commissioning story') na te vertellen.
Prediking

Preekschets Handelingen 28:30,31 – 5e zondag van de zomer

Preekwijzer 2021 | Gerard den Hertog | Preekschets

Achtste zondag na Trinitatis Paulus verbleef twee jaar in het huis dat hij gehuurd had en ontving daar iedereen die naar hem toe kwam. Hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd. Handelingen 28:30,31 Schriftlezing: Handelingen 28:16-31 Het eigene van de zondag Deze zondagen in […]