< Terug

Preekillustraties: Gebed

Zoekbegrippen verwant aan gebed: bidden, Onze Vader, danken, dankzeggen, prijzen

 • We moeten ons naar het gebed begeven als naar een maaltijd. Sommige toegewijde zielen begeven zich daarheen met dezelfde vurigheid en hetzelfde genoegen als waarmee slechte mensen naar een feestmaal of een bal gaan. En dat is een heel bijzondere genade.
  We zullen het gebed gemakkelijk vinden als we het niet als een geestelijke inspanning beschouwen, maar eerder als een aangenaam verzetje. Daartoe moeten we God op een vertrouwelijke manier benaderen, en gebruikmaken van de heilige vrijheid die ons geschonken wordt doordat wij kinderen van God zijn. Hij is onze Schepper, hij is onze Vader. We kunnen dus, zonder inbreuk te maken op het gepaste gedrag, naar hem toe gaan met dezelfde vrijmoedigheid en dezelfde eenvoud als waarmee kinderen naar hun vader of hun moeder toe gaan.
  Jean-Joseph Surin

 • Als je niet kunt slapen, ga dan geen schaapjes tellen, maar spreek met de Herder.
  Onbekend

 • Bidden verandert niet zo zeer de dingen voor mij, maar mij voor de dingen.
  Onbekend

 • ‘Een gebed kan echter ook onbeantwoord schijnen. Namelijk wanneer de stilte in feite het antwoord is. Wanneer we naar zo’n stilte leren luisteren, geeft zij ons wellicht het antwoord. Soms immers bidden we om hulp, maar weten we in het diepst van ons wezen al wat we moeten doen om een noodzakelijke verandering te bewerken. Luisterend naar de stilte vinden we dan de kracht die we niet wisten dat we hadden. Wie weet wil God met Zijn zwijgen wel zeggen dat het tijd wordt niet zozeer op Hem, dan wel op onszelf te vertrouwen. Het antwoord ligt zo vaak in onze handen. We zijn niet geboeid.’
  Eli Whitlau. Uit: Tenachon 4. 1987

 • Gevouwen handen zijn sterker dan gebalde vuisten.
  Onbekend

 • In het gebed is het beter een hart zonder woorden te hebben, dan woorden zonder een hart. John Bunyan

 • Als je om regen bidt, neem dan de modder voor lief.
  Onbekend

 • Niet alleen vloeken, maar ook bidden is aangeleerd.
  P. Koenders

 • Wij moeten niet alleen gaan bidden omdat God het gebod en de belofte geeft, maar ook omdat Hij ons de manier van het bidden en de woorden verschaft. Hij legt de woorden ons in de mond, opdat wij zien dat Hij Zich onze nood aantrekt. Verder moeten we er niet aan twijfelen dat zulke gebeden voor Hem aangenaam zijn en dat zij zeker door hem verhoord zullen worden.
  M. Luther

 • Zoals een mens zich kan uithuilen
  bij een vriend, zonder zich te schamen,
  zo kan een mens zich leegbidden
  bij God en zegt bevrijd ‘amen’.
  J. Zijlstra; uit: ‘Wij hebben de zon’. Uit de verzameling van ds. Gert Marchal

 • Het is goed dat je ’s morgens vroeg van het gebed je eerste, en ’s avonds je laatste werk maakt. Dat je waakzaam bent tegen valse en bedrieglijke gedachten die zeggen: Wacht een ogenblik, of: Ik zal over een uur wel bidden, of: Ik moet eerst dit of dat in orde maken. Met dergelijke gedachten kom je in plaats van tot het gebed tot bezigheden die je vasthouden en boeien, zodat er van het dagelijkse gebed niets terechtkomt.
  M. Luther

 • De kracht van de mens is het gebed. Bidden is ademhalen vanuit God. Bidden betekent: je toevertrouwen aan God.
  D. Bonhoeffer

 • Ons gebed kan nooit een bezwering van God zijn. Wij hoeven ons niet meer aan Hem bekend te maken. Wij mogen weten dat Hij weet wat we nodig hebben, nog voor we daar om vragen. Dat geeft aan ons gebed het grootste vertrouwen en blijde zekerheid.
  D. Bonhoeffer

 • Niet door een vaste formule, niet vanwege de hoeveelheid woorden, maar door het geloof naderen we het vaderhart van God dat ons allang kent.
  D. Bonhoeffer

 • Alle gebeden uit de Bijbel zijn samengevat in het Onze Vader.
  D. Bonhoeffer

 • Sommige vogelsoorten zijn het meest te duchten wanneer zij bidden; sommige mensen ook.
  C. Buddingh

 • Zoals geloven beminnen is, zo is beminnen bidden. Wie niet bidt, verliest zijn liefde voor het geloof.
  Antoine Bodar

 • Echt bidden is een en al oor zijn voor God.
  Henri Nouwen

 • Het gebed is een dochter van het geloof; maar het is de dochter die de moeder moet onderhouden.
  S. Kierkegaard

 • Het geheim van bidden is bidden in het geheim.
  L. Ravenhill

 • De mens is alleen groot op zijn knieën.
  L. Veuillot

 • Je moet niet met veel woorden bij God aankomen, alsof je met je woorden God iets wil duidelijk maken. Je hebt geen breedsprakigheid, maar vroomheid nodig als je bidt. Want je Vader weet wat je nodig hebt, voordat je Hem erom vraagt.
  A. Augustinus

 • We moeten bidden alsof alles alleen van God afhangt, maar werken moeten wij alsof alles alleen van onszelf afhangt.
  Ignatius van Loyola

 • Als God alles zijn zegen moest geven waarvoor deze gevraagd wordt, zou Hij zich, juridisch gesproken, schuldig maken aan medeplichtigheid.
  Jean Genet

 • De civiliserende werking van het tafelgebed is niet gemakkelijk te overschatten
  S. Janse

 • 
De bidder is His Majesty’s most loyal opposition.
  Okke Jagef

 • Alom bidt men om het dagelijks brood, maar wat de meesten daaronder verstaan is andere koffie.
  Julien de Valckenaere

 • Handel eerst en roep dan de goden aan. De goden helpen de mens die aanpakt.
  Euripides

 • Christus zweette bloed toen Hij bad. De dominee toont met drie bewijzen aan dat het nuttig is om te bidden.
  S. Kierkegaard

 • Bidden is een ladder worden, waarlangs gedachten kunnen opklimmen naar God om zich te voegen in de ongeziene stroom die overal in de wereld naar Hem opstijgt.
  We stappen, als we bidden, niet uit de wereld; we zien de wereld alleen in een ander perspectief. We ontdekken dat we niet de as zijn van het wiel maar de spaken. In het gebed verschuift het zwaartepunt van ons leven van zelfbewustzijn naar zelf-overgave. God is het middelpunt waar alle krachten heenwijzen. Hij is de bron en wij zijn de uitstroming van Zijn kracht, de eb en vloed van Zijn getijden.
  Abraham Heschel

 • Als er voor predikanten net zoveel gebeden zou worden als er doorgaans over hen gepraat wordt, zou hun werkdruk aanzienlijk afnemen.
  H. Selderhuis

 • Bidden is: kijken met de ogen van God. Daarom doen wij onze ogen dicht.
  Okke Jager

 • Wie bidt om iets waarvoor hij niet heel hard en toegewijd wil werken, bidt niet maar vloekt
  W. Ter Horst

 • Geen gebed is echt, dat niet bezig is over te gaan in de daad.
  K.H. Miskotte

 • Wie niet vurig bidt, bidt in het geheel niet. Men kan evenmin spreken van een lauw vuur als van een lauw gebed.
  C.H. Spurgeon

 • In de oceaan van de ziel is het gebed als de Golfstroom: het verwarmt alles wat koud is en smelt alles wat hard is in ons leven.
  Abraham Heschel

 • Gebed is geen alleenspraak. Maar is het een dialoog met God? Het is niet juist om gebed te beschrijven naar analogie van een gesprek tussen mensen. Wij spreken niet met God; we maken ons voor Hem aanspreekbaar… Het is geen gedachtewisseling tussen twee personen…; het is een poging het object van Zijn gedachten te worden.
  Abraham Heschel

 • Gelijk een man bidt voor zichzelf, moet hij ook bidden voor zijn vijand.
  Baal Shem Tov

 • Teresa van Avila onderscheidt vier stadia van gebed en vergelijkt die met vier manieren om de tuin van de ziel te bevloeien. In de eerste fase moet het water met de hand worden opgehaald uit een diepe bron. In de tweede fase is er de hulp van een eenvoudige windmolen. In de derde fase is veel minder eigen inspanning nodig; het is alsof een riviertje door de tuin stroomt. In de vierde fase als God het laat regenen, is er alleen nog maar ontvankelijkheid.
  Teresa van Avila

 • Wij spreken onze noden niet uit om Hem op de hoogte te brengen van iets dat Hij al weet, of om Hem te overtuigen van mening te veranderen. Wanneer wij voor onze behoeften bidden, dan is dat vooral omdat daardoor ons vertrouwen in God die ons kent en ons liefheeft, zich verdiept.
  Laurence Freeman

 • Toen ik in de oorlog in Bosnië was, heb ik tijdens beschietingen menig schietgebedje gehoord uit monden van wie ik nimmer een gebed had verwacht, om maar te zwijgen over al die gebeden die ik niet gehoord heb.
  Oud-legerpredikant D. Langhenkel, uit: ‘Eyeopeners’

 • In het gebed verkeert de ziel in een toestand van onbewogenheid, en vertoeft, in vervoering gebracht door de hoogste liefde en vervuld van wijsheid, op de toppen van het inzicht.
  Tracht je verstand, tijdens het gebed, doof te houden en tot vrede te brengen, in een onuitsprekelijk stilzwijgen. Als je bidt, maak je dan geen voorstelling van de godheid in je, en laat je verstand ook niet beïnvloed worden door wat voor beeld dan ook, maar stel je open voor wat geen vorm heeft, dan zul je tot inzicht komen.
  Evagrius van Pontus)

 • De mensen zeggen vaak tegen mij: ‘Bid voor mij!’ Dan denk ik: Waarom lopen jullie van jezelf weg? Waarom blijven jullie niet bij jezelf en put uit je eigen goed? Je draagt toch alle waarheid wezenlijk in je?
  Eckhart

< Terug