< Terug

Jaarthema Herademing: inspiratie

Het jaarthema van Herademing 2023 is ‘inspiratie’.

De 31e jaargang van Herademing gaat over inspiratie. Als het in onze tijd over inspiratie gaat, dan vinden we een veelvoud van betekenissen. Wie op internet op het woord ‘inspiratie’ zoekt, vindt al gauw vele creatieve ideeën om in het interieur van je woonkamer en je werkplek meer sfeer te brengen. Inspiratie is synoniem geworden met sfeer. Een inspirerende werkkamer is een sfeervolle werkkamer. Deze inspiratie kunnen we zelf creëren. Wie schrijft of kunstzinnig bezig is, weet echter dat inspiratie niet zomaar voorhanden is. Soms lukt het je zelfs niet om maar één letter op papier te krijgen. Er komt niets uit je hoofd en je handen. Er is geen inspiratie. De inspiratiebron staat droog. Wat kun je dan anders doen dan te wachten totdat de bron weer gaat stromen. Inspiratie is iets ongrijpbaars. We hebben er geen macht over. Inspiratie wordt je geschonken.

Inspirerende personen

In de Bijbel en de spirituele stromingen van het christendom heeft inspiratie te maken met inademing. Deze betekenis vinden we al in het Eerste Testament. Daarin wordt verteld dat God de mens levensadem inblies (Genesis 2:7). Op deze wijze schiep God een relatie met de mens. Over deze scheppingsrelatie hebben geestelijke schrijvers geschreven. Zij schreven ook over de uitnodiging die de Eeuwige tot hen richtte en die hen inspireerde in hun doen en laten. Daarover gaat het eerste themanummer van deze jaargang: inspirerende personen. Dit nummer gaat over mystieke schrijvers zoals Etty Hillesum en Simone Weil, de jezuïet Frans van der Lugt die in Syrië als martelaar stierf, de Utrechtse kluizenares Suster Bertken.

Inspirerende bewegingen

Het tweede nummer van de jaargang gaat over inspirerende bewegingen. Jezus van Nazareth is immers een beweging van zusterschap en broederschap begonnen en geen kerk. In de geschiedenis van het christendom zijn vele bewegingen. Denk maar aan de woestijnmonniken, de Moderne Devotie, de Franciscaanse Beweging, het Conciliair Proces, de Klimaatbeweging. Dit nummer gaat over wat mensen inspireert en samenbrengt.

Inspirerende plaatsen

Het derde nummer gaat over inspirerende plaatsen. Wat zijn in onze cultuur inspirerende plaatsen? Onze cultuur is sinds de Verlichting – definitief of tijdelijk – seculier. De hemel is dicht en de tegenstelling tussen sacraal en profaan is verdampt. De mens is besloten geraakt in zichzelf, kent alleen zichzelf en wat meetbaar is. Toch zijn er sporen van Gods aanwezigheid te vinden. Op veel kerken staat: locus iste (deze plaats), woorden die verwijzen naar de kerkwijding. Deze woorden zijn afkomstig van Jacob, die slapend op een steen een droom ontving. Daarin zag hij engelen langs een ladder omhoog en omlaag gaan. Toen hij wakker werd, besefte hij hoe ontzagwekkend deze plaats was: ‘Dit is het huis van God en de poort van de hemel.’ (Genesis 28:17)

Inspirerende tijden

We sluiten deze jaargang af met het themanummer: Inspirerende tijden. Bonhoeffer heeft ons opgeroepen ons niet te richten op een ander, hemels of eeuwig leven, maar op ons leven hier op aarde, in de tijd: ‘Als u de eeuwigheid wilt vinden, dien dan de tijd.’ Met deze woorden beschrijft hij de waarde van de tijd, het hier-en-nu. Hij hecht zoveel belang aan het hier-en-nu, dat volgens hem alleen de tijd toegang verschaft tot de eeuwigheid. Wie leeft vanuit dit besef heeft deel aan het eeuwige leven, aldus Bonhoeffer. In de tijd, in het leven hier-en-nu, kunnen we inspiratie ervaren. Inspirerende tijd staat voor wat er nu gevraagd wordt of te gebeuren staat.

Wij wensen u een inspirerende jaargang toe.

Namens de redactie, Kitty Bouwman

Kitty Bouwman is geestelijk begeleider en werkt aan een onderzoek naar de kernbegrippen caritas (goddelijke liefde) en sapientia (wijsheid) bij Hildegard van Bingen. Ze is hoofdredacteur van Herademing.


Inspirerende personen
Herademing 2023, nr. 1

< Terug